داستان زندگی و بار عیسی مسیح (فرزند خدا) است.
با توجه به انجیل لوقا.
(ایران، شرق میانه) فارسی، ایرانی / فارسی / پارسی / فارسی / فارسی غربی.
خداوند نگهدار شما.